Biorezonans NLS

Czym jest Biorezonans magnetyczny NLS na którym pracują urządzenia Diacom?

Diacom Urmium, podobnie jak każdy inny system, wymaga krótkiego opisu jego przeznaczenia i zastosowania. Program służy do przedstawiania wyników oceny stanu energetycznego ludzkiego organizmu, projektując uzyskiwane dane na Wirtualne modele narządów dla późniejszej analizy w celu wykrywania odchyleń tej energii, niecharakterystycznych dla konkretnej sytuacji.
Jak i każda inna technologia, ta także ma swoje cele.
Jej cel to poprawa kondycji organizmu poprzez stosowanie najbardziej dokładnych metod z możliwie najmniejszym uszczerbkiem.

NLS czyli Non Linear System, nazywany też nieliniowym systemem analizy stanowi kompleks wzajemnie oddziałujących różnych przepływów danych sczytywanych z jednego obiektu biolo-gicznego poprzez pobranie jego właściwości falowych. Udostępnienie tej metody zawdzięczamy współczesnej mikroelektronice i powstawaniu coraz bardziej zaawansowanych systemów pro-gramowania i obliczeń. Nieliniowa analiza stanowi ciąg czynności zmierzających do określenia powiązań strukturalnych między zmiennymi lub elementami badanego systemu. Bazuje na ze-spole ogólnych metod naukowych, badawczych, przyrodniczych, statystycznychtym sa-mym łączącazy w sobie zagadnienia z dziedziny matematyki, fizyki, informatyki, medycyny oraz biomedy-cyny.

Pobieranie danych następuje w drodze skanowania określonego zakresu niskonapięciowych pól elektromagnetycznych za pomocą odpowiedniego urządzenia, w zadanych przez program sekwencjach i odstępach czasu.
Jej wykorzystanie pozwala na wykrycie odchyleń fal elektromagnetycznych na poziomie komórek organizmu – co skutkuje postawieniem odpowiedniej diagnozy podczas badania organizmu i w efekcie prowadzi do złagodzenia, wyleczenia lub uniknięcia występowania objawów choroby i ognisk zapalnych.
Jak dokładnie wykorzystuje to terapia biorezonansowa NLS?
Identyfikuje częstotliwość wysyłanych do organów impulsów elektromagnetycznych.

Na rozwój Biorezonansu NLS miała wpływ olbrzymia praca naukowa podjęta przez wielkich uczonych na przestrzeni wieków. Pierwsze korzenie pracy nad NLS upatrywane są w ruchach religijnych i teologicznych, które wspierały samodoskonalenie i odkrywanie oraz zgłębianie wiedzy i dostępnych procesów. Po tym eta-pie zaobserwować było można rosnącą ciekawość oraz rozwój medycyny wschodniej, który przyniósł połą-czenie myśli zachodniej i wschodniej i skonfrontowanie ich ze sobą. Implementacja rozwiązań pozwoliła na praktyczne zastosowanie i użytkowanie technologii.
Świadome postępu technologicznego i potencjału NLS ZSRR i USA przeznaczyły wielomilionowe granty na rozwój laboratoriów i projektów związanych z NLS już we wczesnych latach ubiegłego wieku.

Korzystanie z osiągnięć postępu naukowego ubiegłego wieku oraz współczesne możliwości technologii radioelektronicznych umożliwiły zastosowanie wiedzy z zakresu fizyki kwantowej w celu monitorowania kondycji obiektów biologicznych na poziomie elektronicznym. Fale prawdopodobieństwa (zwane też falami amplitudy prawdopodobieństwa) de Broglie’a umożliwiają określenie gęstości prawdopodobieństwa wykrycia obiektu w zadanym punkcie, natomiast jego właściwości falowe pozwalają określić stan obiektu za pomocą analizy matematycznej ogółu tych danych.

W myśl ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, Rozdział 1, art. 1 pkt. 3 i art. 2 pkt. 1, urządzenia Diacom tj. Diacom Lite Freq Utium, Diacom Plazmotronic, Diacom Enerscam, Diacom Solo Freq Personal Medio, Diacom Solo Freq PC, Diacom Magneto Module, Diacom Solo-Ioniser, Diacom Solo Freq Personal Medio2-Magneto nie są urządzeniami medycznymi.
Urządzenia Diacom tj. Diacom Lite Freq Utium, Diacom Plazmotronic, Diacom Enerscam, Diacom Solo Freq Personal Medio, Diacom Solo Freq PC, Diacom Magneto Module, Diacom Solo-Ioniser, Diacom Solo Freq Personal Medio2-Magneto są urządzeniami spełniającymi wymogi zgodne z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego 2014/30/EU z dnia 26 lutego 2014 w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej EMC (wersja przekształcona). Urządzenia Diacom nie są przeznaczone do leczenia ani badań lekarskich. Nie zastępują opieki medycznej. Producent ani Przedstawiciel nie odpowiadają za szkody spowodowane nieprawidłowym lub nieautoryzowanym użyciem urządzeń Diacom wyżej wymienionych.